Beboerforeningen

Indhold på siden:
Kort om Gistrup Beboerforening,
Bestyrelse,
motivation,
Vedtægter
Regnskab og referater fra generalforsamlinger..

Gistrup Beboerforening arbejder for Gistrup som et godt og attraktivt sted at leve og bo.
Foreningen varetager byens, områdets og medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder m.v., tager initiativ til at løse opgaver af fælles interesse samt medvirker til at fremme sammenhold og kontakt mellem beboerne i Gistrup.

Gistrup Beboerforening er medlem af Gistrup Samråd
Gistrup Beboerforening er uafhængig og ikke-partipolitisk og uden anden indtægt end medlemmernes kontingent. Alle med et naturligt tilknytningsforhold til Gistrup området

kan optages som medlemmer i Gistrup Beboerforening.

Bestyrelse:

Karl Korfits, mail@korfits.dk, tlf 20603640

Hadsundvej 398, 9260 Gistrup, tlf 20603640

Formand

Birgitte Gregersen, bg@business.aau.dk

Kasserer

Claus Svenstrup, c.svenstrup@rn.dk

Sekretær

John Hansen, johnmarine@gmail.com

Næstformand

Anker Lohmann-Hansen, anker@lohmann-hansen.dk Best og Samr
Hanne Jensen, graujensen@hotmail.com Best og Web

Motivation og medlemsskab

Dit medlemskab er vigtigt fordi:

Du er med til at sikre en forening, der varetager dine og øvrige Gistrup-borgeres   lokalinteresser – også via Gistrup Samråd
2  Du får indflydelse på hvilke projekter, Beboerforening og Samråd sætter i gang
3  Beboerforeningen bidrager til udsmykning af Gistrup, julebelysning og flag.

Når vi tager en dialog med politikere og de offentlige instanser, er det vigtigt, at vi taler på vegne af så mange som muligt.

Dit medlemskab er ikke kun et spørgsmål om økonomi  – det giver også vægt bag vor stemme.
Særligt: Vi har renoveret julebelysningen ophængt i lygtestanderne, som tidligere kendt. Det gamle materiel er blevet suppleret af nyindkøbt, og der har været et fortræffeligt samarbejde med Team Gistrup som har medvirket til at julelysene atter kan skinne over Gistrup.

Hvordan (for)bliver du medlem af Gistrup Beboerforening?
Alle med et naturligt tilknytningsforhold til Gistrup kan optages som medlemmer af Gistrup Beboerforening.
Det årlige kontingent er 100,- kr.
Beløbet på 100,- kr. overføres til kontonummer 9226 4561811046 med oplysning om navn og adresse.
Har du spørgsmål vedr. betaling af kontingent, så kontakt formanden.
Medlemskab er effektivt, når kontingentet er betalt og gælder for det pågældende kalenderår. Kontingentet dækker en husstand. Såfremt alle i en samlet bebyggelse (f.eks. et ejerlaug)  er medlemmer og indbetaler kontingentet samlet, nedsættes dette med en tredjedel.
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

Vedtægter for Gistrup Beboerforening

Vedtægter for GISTRUP BEBOERFORENING
Seneste vers. tirsdag d. 19. september 2000

§ 1. Foreningens navn er GISTRUP BEBOERFORENING.

§ 2. Foreningen er upolitisk, har til formål at varetage medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder m.v., at tage initiativ til løsning af opgaver af fælles interesse, at medvirke til at fremme sammenholdet og kontakten indbyrdes.

§ 3. Som medlemmer kan optages alle med et naturligt tilknytningsforhold til Gistrup.

§ 4. Medlemskab er effektivt, når kontingentet er betalt og gælder for det pågældende kalenderår. Udmeldelse skal ske skriftligt senest 14 dage før et årsskifte. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Det gælder for et kalenderår og dækker en husstand. Såfremt alle i en samlet bebyggelse er medlemmer og indbetaler kontingent samlet, nedsætte dette med en tredjedel.

§ 5. Regnskabet løber fra 1. Januar til 31. December.

§ 6. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes i inden udgangen af marts. Indkaldelse hertil skal ske med mindst 14 dages varsel. Dagsordenen er som følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 1. februar).
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
7. Valg af revisor og suppleant.
8. Eventuelt.
Der føres protokol over generalforsamlingen. Denne underskrives af dirigenten og bestyrelsen. Stemmeberettigede er een repræsentant for hvert medlemsskab, fra foregående kalenderår. Hvis eet medlem ønsker det, skal afstemningen foregå skriftligt. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis 2 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt kræver dette.

§ 8. Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer, der er valgt for 2 år. Generalforsamlingen beslutter antallet af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, næstformand og kasserer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. På hvert bestyrelsesmøde føres en protokol. I økonomisk henseende tegner formand og kasserer foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

§ 10. Foreningen kan opløses med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigedes stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, som afholdes med mindst en måneds mellemrum. Foreningens eventuelle midler skal ved ophævelse anvendes efter den sidste generalforsamlings beslutning til opgaver, der er i overensstemmelse med foreningens formål.

Fra de seneste generalforsamlinger (pdf filer):

Gistrup Plaketten

Referater/Beretning Regnskab
Referat_general-31032009 GB-regnskab_2008
Refr_gen_230310 GB-regnskab_2009
Refr_gen_280311 GB-regnskab_2010
Refr_gen_280312 GB-regnskab_2011
Refr_gen_110313 GB-Regnskab_2012
GBF_Beret_marts_2014 1913   – Se 2015
refr_genf_2015
Beret Gis Bebo 2015
1914  –  Se 2015
GBF_beretn_marts_2016
GBF_Refr_genf_2016
GBF_regnsk_2015
GBF_beretn_2017
GBF_Refr_genf_2017
GBF_regnsk_2017
GBF_beretn_2018
GBF_Refr_genf_2018