Nyeste

 

Info fra Beboerforeningen vist i kronologisk rækkefølge:
Beboerforeningen var fortaler for et egentlig samlingshus i Gistrup.
I stedet for et Samlingshus blev der opnået enighed om etablering af et Kulturhus i fortsættelse af udstykningen ved SparEs. Det er i sig selv glædeligt, at der nu kan arbejdes målrettet på at skabe rammer for et sted i Gistrup, hvor man kan mødes i alsidig sammenhæng, som et kulturhus kan være rammen om. Der vil naturligvis komme mere information om intentionerne bag et kommende kulturhus. Forskellen på et Kulturhus og et Samlingshus er den enkle, at private også vil kunne leje sig ind i et Samlingshus for at markere mærkedage og lign. I et Kulturhus er dette (groft sagt) kun muligt for foreninger og organisationer. Beboerforeningen har fået en henvendelse fra Golfklubben i Gistrup. Her påpeges det, at der er skønne lokaler som ramme for private
– uden tilknytning til Golfklubben –  til markering af mærkedage, receptioner o. lign.
Link til Golfklubbens lokaler.
Gistrup Plaketten tildeles SMS-Hjertestopordningen.
Det var med stor glæde, at formanden for Gistrup Beboerforening på generalforsamlingen kunne hædre initiativtagerne bag oprettelsen af SMS-Hjertestopordningen i Gistrup. Mette  Pilegaard Rasmussen modtog på ordningens vegne Gistrups ros, hæder og tak for initiativet. Et initiativ, som alle kun kan have lovord tilovers for.
(foto Kjeld  Mølbæk, udsnit fra Østhimmerlands Folkeblad)
Se hele artiklen i Østhimmerlands Folkeblad

I seneste udgave af  Østhimmerlands Folkeblad ses Rema1000’s information om deres planer i Gistrup. Til Beboerforeningens generalforsamling havde Rema1000 fremsendt tilsvarende information og foreningens medlemmer fik et indblik i planerne. Det forventes, at planerne vil indgå i den videre behandling af en kommende byudviklingsplan for Gistrup.

 

Beboerforeningen har via møde i Samrådet med repræsentanter fra Aalborg  Kommune fået en orientering om de besparelsesoplæg, der rammer busdriften i Gistrup. 

De stoppesteder, der er indtegnet i den blå cirkel bliver ramt. Se kort over ruter.  Til gengæld pilles der ikke ved halvtimesdriften af ruten til Gistrup iøvrigt. Fra Aalborg Kommune kunne man argumentere for netop at ramme de indtegnede stoppesteder med en overbevisende statistik, som det kan være svært at argumentere imod. Indtil videre vil Beboerforeningen forholde sig afventende….

Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer: Brian Kidmose Andersen, Bjørn Skovhus og Lise Suhr Mogensen.
.
Formandsberetning og regnskab for år 2018 fremlagt på Generalforsamlingen
– inderholder også info om, hvem der modtager Gistrup Plaketten.
.
Gistrup Beboerforening giver sin opbakning til Gateway projektet ved hal og skole. Se evt. tilkendegivelsen her. Opbakningen er tilgået Samrådet, som formidlede Gistrups indstilling til Aalborg Kommune. Vi fik ikke alle ønsker opfyldt, men mener dog, at Gistrup samlet set er godt tjent med projektet.
Beboerforeningen afholder generalforsamling den 12. marts kl. 19.00 i SparEs
Dagsordenen iflg. vedtægterne. Gistrup plaketten overrækkes på generalforsamlingen. 
Sådan bliver man medlem af Gistrup Beboerforening 
Godt for Gistrup
SMS Hjertestop-ordningen for Gistrup og Sdr. Tranders er nu en realitet pr. 12.02.19. Vi er glade og stolte over ordningen, og håber at vi kan være behjælpelige i fremtiden. Når en person i vores distrikt får hjertestop, bliver vi aktiverede af alarmcentralen, og forsøger at komme og give hjertemassage mm., mens der ventes på ambulancen. Har du lyst til at være med i ordningen, kontakt da Mette Pilegaard Rasmussen på 25378882 eller metteogklaus@pilegaard-rasmussen.dk.
Gistrup Beboerforening inviterede til møde den 24. jan. kl. 19.00 i SparES om lokalplanforslaget vedr. Boldbanerne og SparEs.     —–    Se lokalplanforslaget. På baggrund af indtryk og udsagn på mødet har Beboerforeningens udarbejdet dette høringssvar .   Svaret er nu indsendt til Aalborg Kommune. Der er indsendt 9 høringssvar, som nu kan ses på samme link som Lokalplanforslaget.  
Efter venlig overenskomst har Beboerforening og Samråd besluttet af fortsætte informationerne på hver sin hjemmeside. Således vil  information fra Gistrup Samråd fremover kunne findes på gistrupsamraad.dk og Informationer fra Beboerforeningen vil stadig kunne ses på gistrup.dk

I februar 2019 opstartes Region Nordjyllands ”SMS Hjertestop”-ordning i Gistrup og Sdr. Tranders.

Et hold af frivillige er tilmeldt en sms-tjeneste, så der gives besked fra alarmcentralen, hvis der er hjertestop i Gistrup eller Sdr. Tranders. Holdet vil kunne nå ud og give hjertemassage mm inden ambulancen når frem, og dermed spare vigtige minutter. Distriktet dækker i store træk selve Gistrup, skoven, og Sdr. Tranders ud til Da Vinci Parken uden universitetet. Du er mere end velkommen til at hjælpe.Man behøver ikke at have nogen sundhedsfaglig uddannelse, men man skal dog have hjertestopkursus. Dette kan tovholdergruppen hjælpe med. Der kræves en blank straffeattest. Er du interesseret i at være en del af holdet og/eller høre mere, kontakt da Mette Pilegaard Rasmussen på 25378882 eller metteogklaus@pilegaard-rasmussen.dk.

 

7. januar: Indsendt høringssvar til mobilitetsplanen

Den nuværende busbetjening fra såvel opland som Gistrup by må ikke forringes, men bør i stedet integreres med den nye BRT busforbindelse.

Der skal fra Gistrup være mulighed for, at vore unge fortsat kan køre med bus direkte til gymnasium og andre uddannelsessteder uden at skulle skifte bus.

Da det forventes, at Gistrup med opland bliver bosætningssted for en stor del de ansatte ved Aalborg Universitetshospital og Aalborg Universitet, er det vigtigt, at der er gode direkte busforbindelser til det nye universitetshospital og universitetet.

Der skal fra Gistrup og opland være direkte busforbindelse til de ambulante funktioner på hospitalet og for besøgende til patienter på hospitalet.

Der bør ske en koncentration af busforbindelser fra de forskellige bydele i Aalborg i en veludbygget kollektiv trafikterminal ved det nye Universitetshospital. Dette vil styrke den kollektive trafik generelt og samtidige skabe optimale vilkår for de ansatte og besøgende på hospitalet.

Det vil være fuldstændig uacceptabelt for Gistrup og opland at skulle miste direkte busforbindelser til Aalborg eller tåle længere transporttid end for nuværende.

 

Lysfest 2018
Gistrup Beboerforening og TeamGistrup tændte de levende lys ved rundkørslen den 14. dec. Stor tak til SuperBrugsen og Gistrup Bageri som velvilligt bidrog med varm gløgg og småkager.
Spejderne var parate med salg af juletræer og alle kunne nyde samværet og hyggen omkring de levende lys.
Lys på juletræet. Igen i år har anlægsgartnerfirmaet Buus og Co skænket Gistrup et smukt juletræ. Vi måtte kæmpe lidt for at forsøge at få den gamle (lidt dyre) kæde til at virke. Kampen blev afgjort med indkøb af ny kæde, som nu gerne skulle sikre lys i træet.
Planen er i offentlig høring 03.12.2018 til 04.02.2019.

Opsamling på fordebat
By- og Landskabsudvalget godkendte den 6.december 2018 opsamling på fordebat for Byudviklingsplan for Gistrup

Opsamling på bemærkninger i forbindelse med fordebat for byudviklingsplanen.

Fra Aalborg Kommunes Moderniserings- og Effektiviseringskatalog 2019 erfarer Gistrup Samråd og Beboerforening, at der er flg. ændringer i forslag gældende fra 2019

Busdrift – Linje 2
“Afgange til Sæderupvej i Gistrup nedlægges. Afgange afkortes til AAU. Enkelt morgenture fortsætter. 1 bus tages ud af drift og færre køreplantimer”.

Samrådet har reageret på besparelsesforslaget og fremsendt indsigelse til rette forvaltning.

Opfølgning på informationsmødet Gistrup Skole den 20. sept.
Beboerforeningens bestyrelse er positivt overvældet over de mange Gistrupborgere, der engagerer sig i den igangværende proces for udvikling af en helhedsplan for byens fremtidige udvikling. Alene til informationsmødet den 20. september på Gistrup Skole mødte ca. 110 Gistrupborgere op, og der har været en livlig diskussion på Facebook og andre sociale medier både før og efter mødet den 20. september. I de mange indlæg er det især to delelementer, der har fået bølgerne til at gå højt, Evt. ændret status for dele af Lundby Bakker og evt. byudvidelse mod vest. Beboerforeningen har på møde den 27. september således besluttet at indsende supplerende udtalelse til Aalborg Kommune. Se udtalelsen.
En dialog med Aalborg Kommune om at få lavet en langsigtet helhedsplan er uhyre vigtig. Der vil altid være forskellige individuelle meninger og særinteresser, der udtrykkes i en sådan proces. Som Beboerforening er vi selvfølgelig interesseret i, at de forskellige interesser og meninger kommer til udtryk, og at alle gode forslag lægges frem og konstruktivt diskuteres med alle involverede. Vi håber således, at det engagement, der lige nu summer i byen, vil blive brugt til at sikre, at vi får en konstruktiv debat om byens fremtid, når vi i slutningen af året forhåbentligt modtager Aalborg Kommunes sammenfatning af de mange forskellige input, Kommunen har modtaget fra byen.Så snart vi modtager nyt fra Aalborg Kommune, vil vi formidle dette videre på Beboerforeningens hjemmeside og officielle Facebookside, så alle har mulighed for at følge med i og fortsat bidrage til processen.
Gistrup Beboerforening har indsendt indlæg vedr. kommende busbetjening af byen
Hvad er status for byudviklingsplanen ?
Klik på oversigten (større billede) og se hvor langt, man er henne i processen.
I oplægget fra Aalborg Kommune (By- og Landskabsudvalget) er der vist et tidsskema, som planforløbet ventes at skulle følge. Vi gengiver skemaet her og gør venligst opmærksom på, at vi i øjeblikket er i en fase, hvor indtryk fra Borgermødet den 22. maj i Gistrup bearbejdes. Alle skriftlige indtryk fra dette møde samles (og forventes at være offentligt tilgængelige) i forbindelse med behandling i By- og Landskabsudvalget formodentligt sidst på året 2018.

Det vil være udgangspunktet for et nyt borgermøde, der forventes afholdt i 2019. 

Vi har kunnet konstatere pæn interesse for hele projektet. Et forløb, der dog langt fra er afsluttet.

Gistrup Beboerforening har på samme vis som alle øvrige kunnet kommentere oplægget fra Borgermødet den 22. maj 2018. Der er intet mystisk i, at en veletableret Beboerforening giver sit besyv med i et sådant forløb. Det er vigtigt for udviklingen i Gistrup, at vi har mulighed for på lang sigt at være med til at præge udviklingen. Hvis der ikke udarbejdes en byudviklingsplan, vil udviklingen netop kunne forløbe lidt efter tilfældighedernes princip.  Se Beboerforenings udtalelse til Byudviklingsplanen
og Gistrup Samråds udtalelse til Byudviklingsplanen

Hvad er forskellen på Gistrup Beboerforening og Gistrup Samråd
Sådan bliver man medlem af Gistrup Beboerforening 
Beboerforeningen inviterer til informationsmøde om Gistrups fremtid den 20. September kl. 19.30 i Spar Es:
Byudviklingsplan
Busforbindelse 
Gateway
Kulturhus

Beboerforeningen er aktivt involveret i ovenstående punkter dels direkte og dels via medlemsskab af Gistrup Samråd.
Foreningens indspil i de forskellige tiltag har været belyst på forskellig vis. Borgermødet  i Gistruphallen i foråret. (22. maj 2018) har givet et indtryk af forskellige muligheder i forbindelse med udviklingen af Gistrup.
For at kaste mere lys over de forskellige begreber afholder Beboerforeningen et møde i SparEs den 20. sept. kl. 19.30. Vi vil her forsøge at informere om status for udviklingsplanen og naturligvis også lytte til medlemmernes holdning og ønsker.

Endvidere vil vi også gerne informere om Beboerforeningens tiltag for at bevare den bedst mulige busforbindelse til og fra Gistrup. Dette hører stærkt sammen med planerne i Aalborg om +BUS ordningen.

Et tilskud fra Aalborg Kommune har gjort det muligt for Beboerforeningen og Samrådet at sætte arbejdet med at udforme en ny og mere informativ hjemmeside i gang. Nuværende side er udført på frivillig basis, og foreningerne ser frem til at tage den nye side i brug. Samtidig vil Beboerforeningen gerne bede om medlemmernes e-mail adresse og således forsøge at sikre en mere direkte kommunikation. Siden ventes taget i brug sidst i september…

Gistrup siger Tak til Park & Natur, Aalborg  Kommune for velvilligt samarbejde.

Team Formidling v Karin Laurberg Jensen, Ole Henrichsen og Esben Buch har på fornem vis draget omsorg for en bedre skiltning ved vore kulturminder.

Der er endvidere kommet skilte ved Stenen for Stavnsbåndets ophævelse og Krathuset.
Særligt: Træer og buske, der hidtil har skjult Stavnsbåndsstenen for trafikken på Hadsundvej er nu skåret væk, og stenen er kommet frem i lyste igen….

Fra Beboermødet om udviklingen i Gistrup den 23. maj i Gistruphallen:

Information om Gistrups udvikling var centreret om to punkter
Spar Es arealets udnyttelse
Udarbejdelse af Helhedsplan for Gistrup

Man kan her se indlæg fra Gistrup Samråd. Indlægget er udarbejdet i enighed med Gistrup Beboerforening. Oplæg_t_helhedsplan_beboermøde2018      Se endvidere
fyldigt referat fra mødet i Østhimmerlands Folkeblad.   Alle har mulighed for at  indsende indlæg og kommentarer til Aalb. Kommune frem til d. 6. juni 2018.

Beboerforeningen øger sit medlemstal.
Der er i disse måneder (forår 2018) en del nyt at forholde sig til i Gistrup: Etablering af Gateway projekt  ved Gistrup Skole og Hallerne. Fraflytning af banerne ved SparEs og inddragelse af dele af disse til bebyggelse. Etablering af nyt samlingshus til erstatning for det gamle foreningshus SparEs med mulighed for afholdelse af private sammenkomster, udbygning af byens udsmykning, ophængning af julebelysning, udvidelse af byens rammer m. v.
Din mening bliver hørt via Gistrup Beboerforening. Styrk foreningen og få indflydelse  på byens udvikling. Bliv medlem af Beboerforeningen.
Man kan indmelde sig ved indbetaling af kontingent:
Det årlige kontingent er kun 100,- kr.
Beløbet overføres til kontonummer 9226 4561811046
med oplysning om navn og adresse.
Mvh.
Karl Korfits
Medio februar 2018 kunne  der noteres
22 indbrud i området dækket af postnummer 9260
siden 1. januar 2018  
ER DU MEDLEM AF NABOHJÆLP?

Nabhohjælp.dk uddeler snart 300 gratis skilte til borgere og boligområder, som er tilmeldt Nabohjælp. Er du allerede tilmeldt, så kan du smide et lod i hatten om et gratis skilt på www.nabohjælp.dk/gratisskilte. Det er muligt at vinde et skilt til både huset og til vejen, så hvis alle huse på vejen smider et lod i puljen, er chancen for at vinde selvfølgelig større.
Samrådet og Gistrup Beboerforening stod bag et meget informativt møde på Gistrup Skole  5. marts. Politiets sikringsrådgiver og repræsentanter for sikringsfirmaer oplyste om, hvordan man kan sikre sit hjem mod ubudne gæster. Tak til alle medvirkende.
Sæt allerede nu x i kalenderen.   Generalforsamling afholdes i SparEs torsdag den 22. marts. Kl. 17.00 Samråd og kl. 19.00 Beboerforeningen. Vel mødt !  
Pleje af Skoven.
Pleje af skoven. Takket være initiativ fra naturvejlederne Esben Buch og Ole Henrichsen er det nu blevet lidt nemmere at færdes på “Hulvejen” og “Hestestien”. Sammen med en stor gruppe frivillige med skarpslebne håndredskaber blev der ryddet for væltede træer, grene og vækster, så det atter er muligt at færdes. Beboerforeningen og Samrådet takker for det gode initiativ og tak til de frivillige – store som små – for indsatsen.

De fyldte og løftede lokalet…..
Koncertaftenen i SparEs d. 15. febr. blev uforglemmelig for de fremmødte. De to sangere og deres pianist mestrede at leve
op til programmets indhold. En fin, fin aften, som fortjener overmåde rosende omtale.
Fra venstre ses:
Natascha K. Jensen, pianist
Margrethe Smedegaard, (sopran)
og
Thomas Rewes (baryton)

Indbrudsbølge
i Gistrup – Informationsmødet gentages.
den 5. marts kl. 17.00. Repr. fra Aalb. Politi deltager.
Nærmere information flg.
..Beboerforeningen har modtaget flere hjertesuk over de alt for mange efterladenskaber fra de skønne hunde, der luftes i byen. Må vi opfordre til at medbringe den obligatoriske pose til opsamling, når hunden har besørget….
Hospitalet og busforbindelserne til og fra Gistrup.
Vi har modtaget flere spørgsmål fra vore medlemmer om fremtidige busforbindelser.
Gistrup Samråd og Beboerforeningen har længe været opmærksom på, hvorledes busbetjeningen i Gistrup vil blive, når der kommer en såkaldt +Bus i Aalborg. Vi protesterede mod letbanen, som helt klart ville medføre forringende forhold for Gistrup. Der ville ikke blive direkte busforbindelse til hospitalet og heller ikke til gymnasiet. +Bus er bare en ”gummihjulsletbane”, som ligeledes vil medføre omstigning for rejsende fra Gistrup.
Vi har holdt møde med hospitalet. Vi har sendt mails til kommunen, men intet nyt.
Vi planlægger at holde møde med alle samråd i den sydøstlige sektor af Aalborg kommune for evt. at finde fælles fodslag i forhold til den fremtidige busbetjening.Vi har følgende krav:Den nuværende busbetjening fra såvel opland som Gistrup by bør ikke forringes.Vore unge skal fortsat kunne køre med bus direkte til gymnasium og andre uddannelsessteder uden at skulle skifte bus.Gode direkte busforbindelser til det nye universitetshospital og universitetet.Direkte busforbindelse til de ambulante funktioner på hospitalet og for besøgende til patienter på hospitalet.Etablering af en veludbygget kollektiv trafikterminal ved det nye Universitetshospital med beskyttede ventemuligheder for ventende passagerer.Vi agter vedholdende at lægge pres for at nå frem til ovst. mål.  
Bedre forhold v. lyskrydset synes på vej.

Gistrup Samråd og Beboerforening har gjort Stadsingeniør Svend Erik Pedersen opmærksom på, at lyskrydset ved Egsplanvej/Hadsundvej fungerer helt utilfredsstillende. Det er han fuldt opmærksom på og beklager, at der er leveringstid på udstyret til detektering af trafikken på de enkelte tilfarter. Det vil blive leveret i løbet af 3 – 4 uger, så krydset kan komme til at fungere som det trafikstyrede anlæg, det var tiltænkt, primo februar. 
 
Indtil da, vil der blive forsøgt ændret i tidsstyringen, så ventetiden for bilisterne til og fra Gistrup kan nedbringes.
 
I det endelige anlæg vil cyklistsignalet blive styret ved detektering af ankommende cyklister, så det kun indgår i signalomløbet, hvis der detekteres en ankommende cyklist. Der vil blive opsat en fodkængertrykknap, så cyklistsignalet får længere grøntid, hvis der er fodgængere, som vil krydse. I første omgang bliver der ikke etableret et egentligt fodgængerfelt eller fodgængersignal. Fodgængerne skal opføre sig som cyklister.
Gistrup Samråd og Beboerforening har tidligere udtrykt ønske om, at der etableres cykelstier i begge sider af Hadsundvej og et fortov i vestsiden, som kan skabe bedre forbindelser for de svage trafikaneter til Sdr. Tranders og det nye hospital. Det er vort indtryk, at stadsingeniøren arbejder for de samme ideer.
Lyskryds v. Egnsplanvej har nået at skabe en masse frustration og irritation. Derfor blev der rettet henvendelse til Stadsingeniøren om problemet. Se ovst.
(foto Kjeld Mølbæk)

Juletræet – igen med lys – er med til at kaste glans over Centrum i Gistrup. Mange beboere bidrager også til udsmykningen af byen.

 

Udvalgte medlemmer af det estimerede kor, Gistrup Koret deltog i åbningen af lysfesten i Gistrup midte den 15. dec.  Korets medvirken skabte den rette stemning af jul og hygge. SuperBrugsen og Gistrup Bageri bidroger med lidt godt til ganen og Spejderne (Valdemar Atterdag)  var parate med salg af juletræer. På øverste billede et udsnit af Team Gistrup, som sørgede for at opstille og tænde de mange lys.

En hyggeligt indslag i Gistrup. Bestyrelsen fik mange positive tilkendegivelser i forbindelse med hyggelige arrangement og formidler stor tak videre til alle medvirkende.

Juletræet på Torvet var tændt den første halve time af lysfesten kl. 16. Derefter slukkede HFI relæet for strømmen. Elektrikeren gjorde ellers en flot indsats hele fredagen for at få træet tændt.
15. dec. Lys arrangement i Gistrups Centrum
Gistrups beboere kan glæde sig til at vende hjem til en flot oplyst rundkørsel fredag den 15. december. Beboerforeningen har modtaget 200 lys, som bliver tændt fra kl. ca. 16.
med assistance fra Team Gistrup Overskriften er hygge og stemning. SuperBrugsen og Gistrup Bageri bidrager til hyggen med henholdsvis gløgg og småkager. Spejderne vil være til stede og vil gerne sælge juletræer m.m. Kom og deltag i hyggen et par timer fra kl. 16.00.
21. dec. er iflg. Østhimmerlands Folkeblad dagen, hvor Egnsplanvej åbnes på en strækning frem mod Visse. Den egentlige indvielse er udskudt indtil videre og vil formodentlig finde sted i efteråret 2018, når vejen forventes endeligt færdiggjort.
Se resultater fra KV17 specielt for Gistrup. Klik her
Julebelysningen i Gistrup. Her står erhverv og beboerforening sammen om udgifterne.
Erhvervene bidrager. Det er også nødvendigt, at du som beboer spæder til.
Dit bidrag kan modtages her

 

 

 

 

Foto Kjeld Mølbæk
  Foto John Hansen

Vælgermøde
Vi kan se tilbage på et velbesøgt Vælgermøde i Gistrup. Tak til de fremmødte politikere fra alle byrådets partier, der blev lyttet med interesse til forhold omkring Gistrup.

Ovst. kunne læses i Nordjyske den 9. november.

2. oktober 2017
Modtag venligst vor opkrævning af kontingent for 2017 med velvilje. Den vil komme i postkassen i løbet af kort tid. Kontingentet er på 100 kr. Få opkrævningen her
30. sept.  2017
Gistrup Samråd og Beboerforeningen samarbejder om ansøgninger.
Der sendes tre ansøgninger til Puljen til lokale Projekter i Aalborg Kommune
1. ansøgning om tilskud til flagallé og flere flag.
2. ansøgning om midler til forbedring af den digitale kommunikation i Gistrup
3. ansøgning om midler til udarbejdelse af skitseprojekt for området omkring rundkørslen i Gistrup.
26. sept. 2017
Er det mon Søen v. Gistrup?
Trafikanter har kunnet følge udgravningen af et større “hul” ved det nye kryds Handsundvej/Egnsplanvej.
Man har med en vis ret kunne stille sig spørgsmålet: “Er det mon den nye sø ved Gistrup”. Nej, det er det ikke!

Det er et overløbsbassin, hvor regnvand kan opsamles. Vi venter alle stadig spændt på mere information om et evt. søprojekt.

Primo september 2017

Møde med rådmand for By- og Landskabsforvaltningen om Dybbro Bebyggelsen
I fortsættelse af vort seneste møde hos Rådmand Hans Henrik Henriksen med deltagelse af såvel stadsarkitekt som teknisk direktør ønsker Gistrup Samråd og Gistrup Beboerforening  at fastslå, at vi absolut ikke har indvendinger imod, at det nuværende erhvervsområde ved Dybbroparken omdannes til boliger.

Ved flere beboermøder er der fremsat ønsker om boliger til en gruppe af ældre, som ønsker at fraflytte et uhåndterligt parcelhus i Gistrup, men ønsker at blive boende i byen.
Det bør være sigtet med fremtidigt boligbyggeri i den centrale del af Gistrup.

Vi havde gerne set en reduktion af bebyggelsesprocenten til max 45 %, og finder det fortsat ikke rimeligt, at bebyggelsesprocenten for Dybbroparken bliver over 50. Vi har fra starten været meget bekymrede for kvaliteten af det kommende byggeri. Vi føler, at stadsarkitekt og rådmand dog er indstillet på – som svar på den ret høje bebyggelsesprocent ved Dybbroparken – at sikre en boligbebyggelse af høj kvalitet uden udvendige trapper og altangange.
Gistrup Samråd og Gistrup Beboerforening er til enhver tid indstillet på at medvirke konstruktivt i den videre planlægningsproces for Gistrup omfattende en helhedsplan og konkrete mindre projekter udarbejdet i dialog med beboerne og erhvervslivet i Gistrup.

Et helt klart mål er at sikre kvalitet i udviklingen og at holde Gistrup på det attraktive niveau, der i dag kendetegner byen. Det har naturligvis også været vor hensigt i forbindelse med, at vi har arbejdet intenst med og formået at få Dybbroprojektet sendt tilbage til fornyet udvalgsbehandling to gange.

1788 Friheden blev givet tilbage til egnens befolkning. En marketing værd!
Det vil være synd og skam, om denne sten ikke kommer til ære og værdighed igen. Det ser sølle ud omkring den. Bænken er i forfald og udkrudt har for megen magt.
Beboerforeningen vil søge at få rettet op på miseren, når vi næste år kan markere, at friheden blev givet tilbage for 230 år siden ved Stavnsbåndet ophævelse.
22. aug. 2017
I fortsættelse af Borgermøde om Gateway projektet 4. maj 2017

De mange input fra borgerne i Gistrup er nu blevet samlet og
og vil blive inddraget i den fremtidige politiske behandling af en samlet plan,
hvori indgår forbedringer af de udendørs faciliteter ved og omkring skolen samt
boldbanerne. Kunstgræs til boldbaner indgår også i planerne.
Gistrup Beboerforening lægger vægt på, at det gamle SparEs hus bliver afløst af et tidssvarende forsamlingshus. Et sådant hus indgår ligeledes i planerne omkring nyetableringerne ved Hal og skole. 
Bestyrelsen har indsamlet information om forskellige forsamlingshuse og deres indretning fra forskellige lokaliteter.På et afholdt møde den 22. aug. blev der enighed om, at der af praktisk grunde kan arbejdes med to sideløbende projekter:Gateway/samlingssted med Idrætsforeningen med Sundheds- og Kulturforvaltningen som projektejer
Arealerne Spar ES med By og Landskabsforvaltningen som projektejer. Planprocessen forven- tes gennemført som normalt, og er tidsmæssigt vurderet til ca. 1 år.
Gistrup Samråd og Beboerforeningen inddrages i processen om udarbejdelse af begge projekter.
Det er begge foreninger magtpåliggende at markere ønsket om byggeri i stil med kendte og gældende planer, hvor det overordnet set skal forfægtes, at Gistrup er en haveby.
Formand for Gistrup Samråd Anker Lohmann-Hansen og formand for Beboerforeningen,
Karl Korfits har deltaget i ovst. møde og vil følge de kommende møder med iver og interesse.

 

En spændende og informativ aften
Spændende og interessant at høre om, hvorledes bygningen af det nye Hospital ved Gistrup skrider frem. Hospitalets adresse er f. eks. angivet med postnummer 9260 Gistrup. Det var blot én af de mange interessante informationer, som deltagerne fik med sig hjem fra et udbytterigt og velbesøgt informationsmøde.


Gistrup Beboerforening inviterede på et besøg ved det nye Hospital. (www.nau.rn.dk) den 13. juni kl. 

 

Sø ved Gistrup, Hvad er status?

Den 30. maj kl. fortalte rådmand Lasse P. Olesen og Bestyrelsesfmd (Kloak A/S) Lasse Frimann om de igangværende sonderinger, der som målsætning har at skabe en sø nord for Gistrup. Beboerforening og Samråd vil blive holdt orienteret om forløbet.

fly_stenBøgeskoven i Lundby Krat var en smuk kulisse for en højtidelighed ledet af Hjemmeværnet d. 6. maj.

Beboerforeningen deltog og lagde en buket ved mindestenen som en symbolsk tak til den engelske pilot, der gav sit liv i kampen mod besættelsesmagten under 2. verdenskrig.

Enighed i Gistrup

På borgermødet den 4. Maj i Gistrup kunne rådmand Mads Duedahl afslutte et velbesøgt møde med at konkludere, at et enigt Gistrup har givet udtryk for stor vilje til at lade boldbanerne i midtbyen v. foreningshuset Spar Es indgå i en omveksling, hvor Gistrup  opnår en række fordele:
a.
Nye faciliteter for fodbold og idræt samlet ved Hallerne.
b.
Et Gistrup Hus, hvor der skabes mulighed for afholdelse af møder, private sammenkomster,  receptioner og sportsaktiviteter, der kan være i lokaler mindre end hallerne.
c.
I respekt for bevarelse af et grønt område i Gistrups midtby kan der på dele af boldbanerne opføres efterspurgte boliger, som især vil være interessante for ældre beboere eller for unge mennesker, der etablerer sig for første gang. Se omtale i Østhimmerlands Folkeblad

Aalborg Kommune inviterer til Borgermøde den 4. maj kl. 19-21.15 på Gistrup Skole.
Emnet er nye projekter i byen. Primært omhandlende Arealerne ved Spar Es og anlæg af nye bevægelsesanlæg, rekreativt anlæg v. Gistrups haller og skole, og i den sammenhæng ikke mindst et nyt forenings-/forsamlingshus i Gistrup til afløsning for den nedslidte Spar Es bygning…

 

Affald.
Gistrup Beboerforening fik en henvendelse om meget henkastet affald på skråning og sti, der fra tunnellen under Nøvlingvej fører hen mod Fakta og SuperBrugsen.

Beboerforeningen har præsenteret såvel SuperBrugsen som Aalborg Kommunes repr. i områddet, Verner Jensen, formand f grøn drift, for problemet.
Fra Brugsen oplyses det, at man gør en ihærdig indsats for indsamling af affald, der konkret måtte stamme her fra.

Fra Verner Jensen oplyses, at man har noteret sig, at der til tider kan ses affald på såvel skråning som sti. Man er skærpet opmærksom på problemet og i forhold til tidligere er der nu opsat mere rummelige affaldsspande. Ligeledes er der indført en rutine, der sikrer en øget bevågenhed med problemet.

I fortsættelse af en god og imødekommende snak om en løsning af problemet må Beboerforeningen også give ret i, at det i høj grad er op til beboerne at undlade at henkaste affald, der med eller uden vindens hjælp nemt blæses hen og samles i læet på skråningen ved det omtalte stistykke. Vi har alle en fælles opgave i at holde byen pæn og ren. Opgaven løses bedst ved fælles hjælp. Der vil næppe være kommunale ressourcer til en øget daglig renholdelse af området.

Venstres lokalforening inviterede til møde på Gistrup Skole den 6. april kl. 19. Emne: Hvad kan løfte Gistrup? Gistrup Samråd mødte naturligvis op med en ønskeseddel.

Gistrup Beboerforening afholdt generalforsamling den 23. marts. Medlemmerne opfordres til at læse formandens årsberetning. (menu>foreningen).
Nyvalgt til bestyrelsen blev Hanne Jensen, Gistrupparken 48.

og Jette Højer, Lindekrogen 7a, stillede sig til rådighed som suppleant.

 

Borgermødet den 7. marts.

Gistrup Beboerforening og Gistrup Samråd takker for den pæne opbakning, som vi tydeligt fornemmede og efterfølgende har fået bekræftet fra flere sider. Vi henviser gerne til billeder og et fyldigt referat fra mødet i Nordjyske, 8. marts side 8 og 9.
Endvidere vedlægger vi her på siden et link til det UDKAST til indsigelse, som vi har udarbejdet:
Udkast_indsig_marts2017
Vi opfordrer til, at man indsender egne synspunkter til Aalb. Kommune. Se ark med info og adresser. 

 
overgrebVi citerer fra indlæg i Nordjyske, 6. marts 2017
3-etages boliger i op til 10.5 meters højde i vente i nordlige del af Gistrup ?
Samråd protesterer mod ny lokalplan
Udpluk af tekst fra ØSTHIMMERLANDSFOLKEBLAD DEN 4. MARTS 2017

Gistrup Samråd med formand Anker Lohmann-Hansen i front protesterer mod de planer, kommunen har for Gistrups fremtidige udvikling.
Kommunen vil tillade, at byggeprocenten stiger i Gistrup – det vil skade hele byen, mener samrådet

Aalborg byråd har vedtaget et udkast til en lokalplan for Dybbroparken i Gistrup. Hensigten med lokalplanen er at give mulighed for at omdanne en autolakeringsvirksomhed, som ligger i et om-råde, der i kommuneplanen er udlagt til boligformål. Lokalplanen giver mulighed for at opføre tæt-lave boliger eller etagebyggeri.
Formand for Gistrup Samråd Anker Lohmann-Hansen fortæller, at samrådet selvfølgelig er interesseret i at få nye boliger til Gistrup i form af åben-lav og tæt-lav bebyggelse, hvilket er en fællesbetegnelse for parcelhuse, rækkehuse og klyngehuse. Men samrådet kan på ingen måde støtte en voldsom fortætning af byen med tætliggende etageboliger og manglende friarealer.
Gistrups beliggenhed på kanten af Lundby Bakker er både et potentiale og en begrænsning. Det er så absolut nærheden til natur- og landskabskvaliteterne, der bærer forklaringen på Gistrups popularitet som bosted.

Den nuværende kommuneplan definerer Gistrup som en “haveby” og derfor er den maksimale bebyggelsesprocent i kommuneplanrammerne fastsat til 40 procent.

Samrådet er absolut ikke enig i, at det er en god idé at hæve bebyggelsesprocenten fra de tidligere 40 procent helt op til 60 procent for at kunne bygge etagehuse på bekostning af at reducere friarealprocenten. 

Etagehuse strider mod den havebytanke, som Gistrup er kendt for, understreger Anker Lohmann-Hansen.
Samrådsformanden drager en parallel til Hasserisvej 124 i Aalborg, hvor bebyggelsesprocenten også blev foreslået hævet fra 40 til 60 procent. Efter omfattende protester fra beboere i området, ikke mindst naboer samt Hasseris Grundejerforening, blev bebyggelsesprocenten sænket til 50, hvilket indebar, at der blev skåret en etage af boligerne nærmest Hasserisvej.
I udkastet til lokalplanen for Dybbroparken er der plads til omkring 50 boliger med vejadgang fra Hadsundvej. Der er i udkastet vist en bebyggelse i 4 længer orienteret nord-syd, så der bliver sol på facaden enten formiddag eller eftermiddag.
Anker Lohmann-Hansen, der har en fortid som underviser i trafik- og byplanlægning ved Aalborg Universitet, mener, at den foreslåede bebyggelse er alt for bastant. Dette udtryk hører til i etageboligområder og ikke i havebyer. Den viste bebyggelsesplan tyder på et aldeles uambitiøst byggeri.

Byrådet har samtidig med fremlæggelsen af udkastet til lokalplanen for Dybbroparken fremlagt et forslag til Kommuneplantillæg for hele den nordøstlige del af Gistrup, der omfatter Beltoften, Knuden, Spiren, Nørgaardsvej og Hadsundvej. Her foreslår byrådet, at fremtidige byggerier helt generelt kan opføres efter følgende retningslinjer:
At boliger vil fremover kunne opføres som 3-etages boliger i op til 10.5 meters højde, at den maksimale bebyggelsesprocent hæves fra 40 til 60 procent og at fælles opholdsarealer for etageboliger reduceres fra min 25 til min 15 procent.

Samrådsformanden er dybt rystet over denne voldsomme ændring af vilkårene, som omfatter næsten en fjerdedel af Gistrup og han frygter, at de lokale beboere risikerer en højere og mere massiv samt mindre grøn bebyggelse end normalt i Gistrup.

Gistrup Samråd har forsøgt at få Aalborg Kommune til at lave en helhedsplan for Gistrup, så borgerne kunne inddrages i processen. Samrådet kalder det “Gistrup 2025”.
Kommunen har ikke ment, at Gistrup på linje med Klarup, Storvorde og alle de andre omegnsbyer skulle have en sådan helhedsplan, men i stedet skulle klare sig med enkeltsagsbehandling.

Gistrup Samråd og Beboerforening har, i god tid inden indsigelsesfristen udløber, besluttet at indkalde til et offentligt møde om planerne for Gistrup tirsdag 7. marts kl. 19.30 på Gistrup Skole.

Mød op til Borgermødet.
Vær med til at diskutere, hvordan Gistrup skal udvikles.
Læs indlæg i Nordjyske 1 sektion, fredag den 3. marts side 12.
Byplanlægger, arkitekt MAA, Bo Vagnby udtaler bl. a.: “Der er grund til at være betænkelig. Etageboliger er fremmede for området
Anker Lohmann Hansen udtaler: Samrådet i Gistrup er naturligvis positiv over for nye bebyggelser, der harmonerer med den eksisterende by. Vi ønsker overkommelige boliger til de, der ønsker at fraflytte et stort parcelhus; vi ønsker moderne boliger til de nye unge på boligmarkedet. Det kan sagtens realiseres inden for den eksisterende kommuneplans rammer….” – Gistrup skal fortsat være en haveby og et tilfældigt kommuneplantillæg skal ikke pludselig åbne op for etageboliger.
Læs artiklen i Nordjyske om det vigtige Borgermøde. Sektion 1, side 8, 1. marts.
Borgermøde på Gistrup skole den 7. marts kl. 19.30
Skal den nordøstlige del af Gistrup have etagehuse? Det åbner et udkast til kommuneplantillæg mulighed for. Ligeledes foreslås en 50 % forøgelse af bebyggelsesprocenten fra 40 til 60. Er Gistrup ikke længere en haveby?Lokalplanen for Dybbroparken er udformet efter udkastet til kommuneplantillæg med en bebyggelse, der er helt fremmed for området i øvrigt. Læs mere på kommunens hjemmeside: Lokalplan: www.aalborg.dk/lokalplaner under “Forslag” Kommuneplantillæg: www.aalborgkommuneplan.dk under “Nyheder”Gistrup Samråd og Gistrup Beboerforening ønsker en diskussion af, i hvilken retning Gistrup skal udvikle sig. Derfor er det vigtigt, at mange møder op og tager del i debatten.
OBS: Følg også indlæg på facebook:  https://www.facebook.com/gistrupby og del
Dele af Gistrup forsøges snigløbet….
Det kan synes ganske harmløst, at der søges udstykket til byggegrunde ved Gistrup Autolakering. Nogle mener måske endda lige i farten: fint med nogle flere boliger eller lejeboliger i byen. Den lokalplan der søges godkendt i forbindelse med udstykningen er desværre næsten at sammenligne med en ulv i fåreklæder.. Den åbner op for, hvad vi kan kalde etagebyggeri i op til 10.5 meters højde. Det vil sige, at den nordøstlige del af Gistrup omfattende bl.a. Beltoften, Knuden, Spiren, Nørgaardsvej og dele af Hadsundvej risikerer nabobebyggelse i op til 10,5 meters højde. Gistrup Beboerforening og Gistrup Samråd opfordrer til deltagelse i Borgermødet den 7. marts på Gistrup Skole kl. 19.30. Lad os finde ud af om villabyen Gistrup er parat til en sådan snigende forandring. Kan man bygge i op til 10,5 meters højde et sted i byen, ja, i hvilket område vil man så fortsætte denne udvikling næste gang, der bliver mulighed….
Har du en kommentar til ovst. så klik på taleboblen over teksten og send din mening.

Etagebyggeri kan være på vej i Gistrup.

Aalborg byråd har vedtaget et forslag til lokalplan for ”Dybbroparken” – lokalplan 7-2-103. Lokalplanen vedrører omdannelse af erhvervsområdet ved Gistrup Autolakering og Karosseriværksted til boliger.

Planen er nu ude i offentlig debat frem til den 29. marts, som er sidste frist for indsigelser og bemærkninger.

Gistrup Samråd kan kun bifalde, at der skabes mulighed for flere boliger i Gistrup. Alligevel har samrådet allerede nu informeret Aalborg kommune om, at vi ikke kan acceptere de ønskede ændringer i bebyggelsesprocent, reduktion af friareal, og at det bliver muligt at opføre etageboliger.
Alt dette kan åbne for etagebyggeri i Gistrup.

Gistrup er i kommuneplanen beskrevet som en haveby. Det er en konstatering, samrådet er meget enig i, og som vi ønsker at fastholde. Det indebærer, at der overalt – bortset fra bymidten – kun kan bygges parcelhuse og tæt-lav boligbebyggelse. Der kan i henhold til gældende kommuneplan ikke opføres etagehuse. Det ønsker samrådet ikke at fravige.

Samrådet vil naturligvis protestere og indleverer en indsigelse inden den 29. marts. Det bør rigtig mange i Gistrup også gøre, hvis de er enige med samrådet. Men læs selv det fremlagt materiale. Det findes på kommunens hjemmeside: http://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/plan/5#/lokalplanid/4298

Samråd og Beboerforening gør indsigelse og kalder til Borgermøde d. 7. marts.

 

Nyt fra Gistrup Samråd og Beboerforening

LKB’s og Gistrups Skoles spændende projekt: Gateway til Lundby Bakker er på det seneste udvidet med projektet: ”Gistrup Beboerhus”, som skal erstatte Spar Es. Planen er, at der inden for en overskuelig fremtid arrangeres et borgermøde, hvor de to projekter lægges frem – ikke i en endelig udgave, men som skitser, der illustrerer nogle muligheder. Her vil ideer være mere end velkomne.

Pengene til de to projekter skaffes ifølge en byrådsbeslutning primært ved at fodboldbanerne ved Spar Es bringes i spil som boligområde. Som landet ligger nu, skal en del af arealet fortsat være ”byfælled” eller bypark, medens boligdelen efter samrådets og beboerforeningens mening skal være rækkehuse eller klyngehuse med sigte på beboere, som ønsker at blive i Gistrup, når de har solgt deres hus, samt til unge førstegangsboligsøgende. Vi ønsker, at der både skal være ejer og lejeboliger. Vi tror, der kan blive 50 – 60 boliger på arealet.

Nu er processen i gang. Det første møde med Aalborg kommune afholdes medio februar. Hvornår der er noget at vise frem, vides ikke endnu, men mon ikke et borgermøde i april er et godt bud. Projektet har efterhånden været omtalt og præsenteret ved en del forskellige lejligheder, og mange ser frem til at projekterne fremmes.

Gistrup har et foreningshus, men vi mangler muligheden for igen at kunne benytte huset til private arrangementer. Gistrup Beboerforening har fokus på denne mangel. Bestyrelsen har sat sig for at undersøge forskellige muligheder for igen at skabe rum for at kunne afholde receptioner, private sammenkomster m.v. i Gistrup.festlokale

Et spændende projekt synes muligt…

LKB og Gistrup Skole har et spændende projekt liggende parat. Bliver det en realitet, så vil boldbanerne v SparEs ikke længere skulle anvendes. Det kan blive en gevinst for beboere i Gistrup, at der på denne plads vil kunne bygges ungdomsboliger og ikke mindst ældreboliger. Gistrup Beboerforening og Samråd ser positivt på det videre arbejde med projektet.

Debat om udviklingen i Gistrup
Nye anlæg af aktivitetsmuligheder og baner ved og omkring Gistruphallen og Gistrup Skole har været omtalt ved mange møder og som oplæg til Generalforsamlinger i Gistrup Beboerforening. Ja, endog særskilte offentlige orienteringsmøder om samme emne har været annonceret og afholdt i SparEs i Gistrup. Den 1 dec. var der yderligere inviteret til et møde om samme emne.
moede_invit_1dec_16
Gistrup Samråd og Beboerforening støttede LKB’s projekt. Begge foreninger er indforstået med, at arealerne ved Spar Es bliver bragt i spil i den sammenhæng, men pointerede samtidig at man også ønskede, at et medborgerhus/forsamlingshus blev en del af projektet og foreslog, at der skulle nedsættes et udvalg, der arbejder videre med at udforme projekterne.
Foreningshuset SparEs udlånes til foreninger i Gistrup Samråd. Beboere, der savner et sted til  kreativ udfoldelse og møder er velkomne. Kontakt Karl Korfits, på tlf 2060 3640.
Medlemsforeningerne i Gistrup Samråd har været inviteret  til møde i Spar Es d. 21.  nov.
På mødet fik de fremmødt foreninger information om Samrådets virke i
tiden fra seneste generalforsamling og frem til d.d. Der blev lagt væk på informationerne om, at anvendelsen af de nuværende boldbaner i midtbyen sikkert kommer i spil i forbindelse med en ændring af baneforhold m.v. ved skole og idrætshal. Samrådet arbejder iøvrigt for en borgerinddragelse ved udarbejdelse af en perspektivplan frem mod år 2025
Gistrup Beboerforening og Gistrup Samråd sætter fokus på fremtiden for offentlige transportmuligheder. Især er der fokus på off. transport frem mod det nye hospital
og etablering af busterminal i forbindelse med hospitalet. Se foreningernes henvendelse om cykelstier og busforbindelser i forbindelse med hospitalsbyggeriet. Klik: Trafik
juletrae2016
Sammenholdet i Gistrup sikrede en flot pyntet by. Når erhvervsliv og beboere arbejder sammen, er det atter muligt at etablere en pæn julebelysning.