Nyeste

 

Gistrup har modtaget flg. invitation:
Cykelpolitisk debatmøde lørdag d. 22. april 2017 på Studenterhuset i Aalborg med deltagelse af 8 forskellige partier. Se vedlagt invitation.

Venstres lokalforening inviterede til møde på Gistrup Skole den 6. april kl. 19. Emne: Hvad kan løfte Gistrup? Gistrup Samråd mødte naturligvis op med en ønskeseddel.

Gistrup Beboerforening afholdt generalforsamling den 23. marts. Medlemmerne opfordres til at læse formandens årsberetning. (menu>foreningen).
Nyvalgt til bestyrelsen blev Hanne Jensen, Gistrupparken 48.

og Jette Højer, Lindekrogen 7a, stillede sig til rådighed som suppleant.

 

Borgermødet den 7. marts.

Gistrup Beboerforening og Gistrup Samråd takker for den pæne opbakning, som vi tydeligt fornemmede og efterfølgende har fået bekræftet fra flere sider. Vi henviser gerne til billeder og et fyldigt referat fra mødet i Nordjyske, 8. marts side 8 og 9.
Endvidere vedlægger vi her på siden et link til det UDKAST til indsigelse, som vi har udarbejdet:
Udkast_indsig_marts2017
Vi opfordrer til, at man indsender egne synspunkter til Aalb. Kommune. Se ark med info og adresser. 

 
overgrebVi citerer fra indlæg i Nordjyske, 6. marts 2017
3-etages boliger i op til 10.5 meters højde i vente i nordlige del af Gistrup ?
Samråd protesterer mod ny lokalplan
Udpluk af tekst fra ØSTHIMMERLANDSFOLKEBLAD DEN 4. MARTS 2017

Gistrup Samråd med formand Anker Lohmann-Hansen i front protesterer mod de planer, kommunen har for Gistrups fremtidige udvikling.
Kommunen vil tillade, at byggeprocenten stiger i Gistrup – det vil skade hele byen, mener samrådet

Aalborg byråd har vedtaget et udkast til en lokalplan for Dybbroparken i Gistrup. Hensigten med lokalplanen er at give mulighed for at omdanne en autolakeringsvirksomhed, som ligger i et om-råde, der i kommuneplanen er udlagt til boligformål. Lokalplanen giver mulighed for at opføre tæt-lave boliger eller etagebyggeri.
Formand for Gistrup Samråd Anker Lohmann-Hansen fortæller, at samrådet selvfølgelig er interesseret i at få nye boliger til Gistrup i form af åben-lav og tæt-lav bebyggelse, hvilket er en fællesbetegnelse for parcelhuse, rækkehuse og klyngehuse. Men samrådet kan på ingen måde støtte en voldsom fortætning af byen med tætliggende etageboliger og manglende friarealer.
Gistrups beliggenhed på kanten af Lundby Bakker er både et potentiale og en begrænsning. Det er så absolut nærheden til natur- og landskabskvaliteterne, der bærer forklaringen på Gistrups popularitet som bosted.

Den nuværende kommuneplan definerer Gistrup som en “haveby” og derfor er den maksimale bebyggelsesprocent i kommuneplanrammerne fastsat til 40 procent.

Samrådet er absolut ikke enig i, at det er en god idé at hæve bebyggelsesprocenten fra de tidligere 40 procent helt op til 60 procent for at kunne bygge etagehuse på bekostning af at reducere friarealprocenten. 

Etagehuse strider mod den havebytanke, som Gistrup er kendt for, understreger Anker Lohmann-Hansen.
Samrådsformanden drager en parallel til Hasserisvej 124 i Aalborg, hvor bebyggelsesprocenten også blev foreslået hævet fra 40 til 60 procent. Efter omfattende protester fra beboere i området, ikke mindst naboer samt Hasseris Grundejerforening, blev bebyggelsesprocenten sænket til 50, hvilket indebar, at der blev skåret en etage af boligerne nærmest Hasserisvej.
I udkastet til lokalplanen for Dybbroparken er der plads til omkring 50 boliger med vejadgang fra Hadsundvej. Der er i udkastet vist en bebyggelse i 4 længer orienteret nord-syd, så der bliver sol på facaden enten formiddag eller eftermiddag.
Anker Lohmann-Hansen, der har en fortid som underviser i trafik- og byplanlægning ved Aalborg Universitet, mener, at den foreslåede bebyggelse er alt for bastant. Dette udtryk hører til i etageboligområder og ikke i havebyer. Den viste bebyggelsesplan tyder på et aldeles uambitiøst byggeri.

Byrådet har samtidig med fremlæggelsen af udkastet til lokalplanen for Dybbroparken fremlagt et forslag til Kommuneplantillæg for hele den nordøstlige del af Gistrup, der omfatter Beltoften, Knuden, Spiren, Nørgaardsvej og Hadsundvej. Her foreslår byrådet, at fremtidige byggerier helt generelt kan opføres efter følgende retningslinjer:
At boliger vil fremover kunne opføres som 3-etages boliger i op til 10.5 meters højde, at den maksimale bebyggelsesprocent hæves fra 40 til 60 procent og at fælles opholdsarealer for etageboliger reduceres fra min 25 til min 15 procent.

Samrådsformanden er dybt rystet over denne voldsomme ændring af vilkårene, som omfatter næsten en fjerdedel af Gistrup og han frygter, at de lokale beboere risikerer en højere og mere massiv samt mindre grøn bebyggelse end normalt i Gistrup.

Gistrup Samråd har forsøgt at få Aalborg Kommune til at lave en helhedsplan for Gistrup, så borgerne kunne inddrages i processen. Samrådet kalder det “Gistrup 2025”.
Kommunen har ikke ment, at Gistrup på linje med Klarup, Storvorde og alle de andre omegnsbyer skulle have en sådan helhedsplan, men i stedet skulle klare sig med enkeltsagsbehandling.

Gistrup Samråd og Beboerforening har, i god tid inden indsigelsesfristen udløber, besluttet at indkalde til et offentligt møde om planerne for Gistrup tirsdag 7. marts kl. 19.30 på Gistrup Skole.

Mød op til Borgermødet.
Vær med til at diskutere, hvordan Gistrup skal udvikles.
Læs indlæg i Nordjyske 1 sektion, fredag den 3. marts side 12.
Byplanlægger, arkitekt MAA, Bo Vagnby udtaler bl. a.: “Der er grund til at være betænkelig. Etageboliger er fremmede for området
Anker Lohmann Hansen udtaler: Samrådet i Gistrup er naturligvis positiv over for nye bebyggelser, der harmonerer med den eksisterende by. Vi ønsker overkommelige boliger til de, der ønsker at fraflytte et stort parcelhus; vi ønsker moderne boliger til de nye unge på boligmarkedet. Det kan sagtens realiseres inden for den eksisterende kommuneplans rammer….” – Gistrup skal fortsat være en haveby og et tilfældigt kommuneplantillæg skal ikke pludselig åbne op for etageboliger.
Læs artiklen i Nordjyske om det vigtige Borgermøde. Sektion 1, side 8, 1. marts.
Borgermøde på Gistrup skole den 7. marts kl. 19.30
Skal den nordøstlige del af Gistrup have etagehuse? Det åbner et udkast til kommuneplantillæg mulighed for. Ligeledes foreslås en 50 % forøgelse af bebyggelsesprocenten fra 40 til 60. Er Gistrup ikke længere en haveby?Lokalplanen for Dybbroparken er udformet efter udkastet til kommuneplantillæg med en bebyggelse, der er helt fremmed for området i øvrigt. Læs mere på kommunens hjemmeside: Lokalplan: www.aalborg.dk/lokalplaner under “Forslag” Kommuneplantillæg: www.aalborgkommuneplan.dk under “Nyheder”Gistrup Samråd og Gistrup Beboerforening ønsker en diskussion af, i hvilken retning Gistrup skal udvikle sig. Derfor er det vigtigt, at mange møder op og tager del i debatten.
OBS: Følg også indlæg på facebook:  https://www.facebook.com/gistrupby og del
Dele af Gistrup forsøges snigløbet….
Det kan synes ganske harmløst, at der søges udstykket til byggegrunde ved Gistrup Autolakering. Nogle mener måske endda lige i farten: fint med nogle flere boliger eller lejeboliger i byen. Den lokalplan der søges godkendt i forbindelse med udstykningen er desværre næsten at sammenligne med en ulv i fåreklæder.. Den åbner op for, hvad vi kan kalde etagebyggeri i op til 10.5 meters højde. Det vil sige, at den nordøstlige del af Gistrup omfattende bl.a. Beltoften, Knuden, Spiren, Nørgaardsvej og dele af Hadsundvej risikerer nabobebyggelse i op til 10,5 meters højde. Gistrup Beboerforening og Gistrup Samråd opfordrer til deltagelse i Borgermødet den 7. marts på Gistrup Skole kl. 19.30. Lad os finde ud af om villabyen Gistrup er parat til en sådan snigende forandring. Kan man bygge i op til 10,5 meters højde et sted i byen, ja, i hvilket område vil man så fortsætte denne udvikling næste gang, der bliver mulighed….
Har du en kommentar til ovst. så klik på taleboblen over teksten og send din mening.

Etagebyggeri kan være på vej i Gistrup.

Aalborg byråd har vedtaget et forslag til lokalplan for ”Dybbroparken” – lokalplan 7-2-103. Lokalplanen vedrører omdannelse af erhvervsområdet ved Gistrup Autolakering og Karosseriværksted til boliger.

Planen er nu ude i offentlig debat frem til den 29. marts, som er sidste frist for indsigelser og bemærkninger.

Gistrup Samråd kan kun bifalde, at der skabes mulighed for flere boliger i Gistrup. Alligevel har samrådet allerede nu informeret Aalborg kommune om, at vi ikke kan acceptere de ønskede ændringer i bebyggelsesprocent, reduktion af friareal, og at det bliver muligt at opføre etageboliger.
Alt dette kan åbne for etagebyggeri i Gistrup.

Gistrup er i kommuneplanen beskrevet som en haveby. Det er en konstatering, samrådet er meget enig i, og som vi ønsker at fastholde. Det indebærer, at der overalt – bortset fra bymidten – kun kan bygges parcelhuse og tæt-lav boligbebyggelse. Der kan i henhold til gældende kommuneplan ikke opføres etagehuse. Det ønsker samrådet ikke at fravige.

Samrådet vil naturligvis protestere og indleverer en indsigelse inden den 29. marts. Det bør rigtig mange i Gistrup også gøre, hvis de er enige med samrådet. Men læs selv det fremlagt materiale. Det findes på kommunens hjemmeside: http://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/plan/5#/lokalplanid/4298

Samråd og Beboerforening gør indsigelse og kalder til Borgermøde d. 7. marts.

 

Nyt fra Gistrup Samråd og Beboerforening

LKB’s og Gistrups Skoles spændende projekt: Gateway til Lundby Bakker er på det seneste udvidet med projektet: ”Gistrup Beboerhus”, som skal erstatte Spar Es. Planen er, at der inden for en overskuelig fremtid arrangeres et borgermøde, hvor de to projekter lægges frem – ikke i en endelig udgave, men som skitser, der illustrerer nogle muligheder. Her vil ideer være mere end velkomne.

Pengene til de to projekter skaffes ifølge en byrådsbeslutning primært ved at fodboldbanerne ved Spar Es bringes i spil som boligområde. Som landet ligger nu, skal en del af arealet fortsat være ”byfælled” eller bypark, medens boligdelen efter samrådets og beboerforeningens mening skal være rækkehuse eller klyngehuse med sigte på beboere, som ønsker at blive i Gistrup, når de har solgt deres hus, samt til unge førstegangsboligsøgende. Vi ønsker, at der både skal være ejer og lejeboliger. Vi tror, der kan blive 50 – 60 boliger på arealet.

Nu er processen i gang. Det første møde med Aalborg kommune afholdes medio februar. Hvornår der er noget at vise frem, vides ikke endnu, men mon ikke et borgermøde i april er et godt bud. Projektet har efterhånden været omtalt og præsenteret ved en del forskellige lejligheder, og mange ser frem til at projekterne fremmes.

Gistrup har et foreningshus, men vi mangler muligheden for igen at kunne benytte huset til private arrangementer. Gistrup Beboerforening har fokus på denne mangel. Bestyrelsen har sat sig for at undersøge forskellige muligheder for igen at skabe rum for at kunne afholde receptioner, private sammenkomster m.v. i Gistrup.festlokale

Et spændende projekt synes muligt…

LKB og Gistrup Skole har et spændende projekt liggende parat. Bliver det en realitet, så vil boldbanerne v SparEs ikke længere skulle anvendes. Det kan blive en gevinst for beboere i Gistrup, at der på denne plads vil kunne bygges ungdomsboliger og ikke mindst ældreboliger. Gistrup Beboerforening og Samråd ser positivt på det videre arbejde med projektet.

Debat om udviklingen i Gistrup
Nye anlæg af aktivitetsmuligheder og baner ved og omkring Gistruphallen og Gistrup Skole har været omtalt ved mange møder og som oplæg til Generalforsamlinger i Gistrup Beboerforening. Ja, endog særskilte offentlige orienteringsmøder om samme emne har været annonceret og afholdt i SparEs i Gistrup. Den 1 dec. var der yderligere inviteret til et møde om samme emne.
moede_invit_1dec_16
Gistrup Samråd og Beboerforening støttede LKB’s projekt. Begge foreninger er indforstået med, at arealerne ved Spar Es bliver bragt i spil i den sammenhæng, men pointerede samtidig at man også ønskede, at et medborgerhus/forsamlingshus blev en del af projektet og foreslog, at der skulle nedsættes et udvalg, der arbejder videre med at udforme projekterne.
Foreningshuset SparEs udlånes til foreninger i Gistrup Samråd. Beboere, der savner et sted til  kreativ udfoldelse og møder er velkomne. Kontakt Karl Korfits, på tlf 2060 3640.
Medlemsforeningerne i Gistrup Samråd har været inviteret  til møde i Spar Es d. 21.  nov.
På mødet fik de fremmødt foreninger information om Samrådets virke i
tiden fra seneste generalforsamling og frem til d.d. Der blev lagt væk på informationerne om, at anvendelsen af de nuværende boldbaner i midtbyen sikkert kommer i spil i forbindelse med en ændring af baneforhold m.v. ved skole og idrætshal. Samrådet arbejder iøvrigt for en borgerinddragelse ved udarbejdelse af en perspektivplan frem mod år 2025
Gistrup Beboerforening og Gistrup Samråd sætter fokus på fremtiden for offentlige transportmuligheder. Især er der fokus på off. transport frem mod det nye hospital
og etablering af busterminal i forbindelse med hospitalet. Se foreningernes henvendelse om cykelstier og busforbindelser i forbindelse med hospitalsbyggeriet. Klik: Trafik
juletrae2016
Sammenholdet i Gistrup sikrede en flot pyntet by. Når erhvervsliv og beboere arbejder sammen, er det atter muligt at etablere en pæn julebelysning.

 

 


Jul i Gistrup

Gistrup Beboerforening inviterede Team Gistrup til møde i Spar Es den 8. December. Sidste års store arbejde med at ombygge lamperne, der nu udgør julebelysningen i Gistrup, blev evalueret og Team Gistrup efterså flagene, som kan monteres i samme ophæng, som har båret julebelysningen.
martin_linn_v_traeTak til Martin Linnemann, www.buus-anlaeg.dk   -anlægsgartner og haveservice –
for det flotte juletræ og ikke mindst for montage af lys og stjerne.
Erhvervsdrivende  i Gistrup giver bidrag til opsætning og nedtagning af julebelysningen. Foreløbig oversigt: Oversigten er ikke komplet….
Gistrup Låseservice, Nordjysk Blæserservice, Jysk Autocenter, Spar Nord, Slagteren og Kokken, Gistrup Autolakering, J. Bloch Auto, Haals Bageri, Tandlæge Niels Bo Hansen, Super Brugsen, Gistrup Fodterapi.
Julebelysningen og det kønne juletræ i Centrum giver et hyggeligt indtryk af Gistrup. Der er givetvis mange øvrige kønne motiver, der knytter sig til julen. Send gerne et billede til siden her. Mærk venligst mail’en julelys. Send venligst billedet i .jpg format.  mail@korfits.dk kan benyttes.